Studia Teologiczne - 20 (2002)

Ks. Józef Marceli Dołęga, ks. Wojciech Nowacki, Od redakcji, s. 3-4.

Abp Wojciech Ziemba, Słowo wstępne do XX numeru Studiów Teologicznych, s. 5-6.

Bp Antoni Pacyfik Dydycz, Na dwudziestolecie Studiów Teologicznych, s. 7-8.

Bp Stanisław Stefanek, Słowo wstępne, s. 9-10.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Ks. Henryk Żukowski, Kościół Ciałem Chrystusa wg 1 Kor 12, 12-27, s. 11-18, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Mieczysław Mikołajczak, Biblijne implikacje dotyczące demonów, s. 19-30, streszcz. w jęz. niem.

Bp Edward Ozorowski, Małżeństwo jako komunia osób, s. 31-52, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Stanisław Piotrowski, Niebo - pełnia życia wiecznego, s. 53-64, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Wojciech Nowacki, s. Katarzyna Pyl, Czas i stworzenie w nauczaniu Jana Pawła II, s. 65-86, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Mieczysław Ozorowski, Cele małżeństwa w nauczaniu teologów średniowiecza, s. 87-101, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Stanisław Biały, Obiekcja sumienia jako znak sprzeciwu przeciwko przemocy według na­uczania Jana Pawła II, s. 103-120, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Marek Skierkowski, Grażyna Nowakowska, Powołanie wiernych świeckich według II Pol­skiego Synodu Plenarnego (1991-1999), s. 121-153, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Mieczysław Olszewski, Prawosławna teologia pastoralna w XIX wieku w Rosji, s. 155-174, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Adam Skreczko, Przygotowanie kapłanów do pracy duszpasterskiej z małżeństwami i ro­dzinami w okresie Wielkiej Nowenny Tysiąclecia (1957-1966), s. 175-188, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Franciszek Woronowski, Pastoralna teologia przyszłości w świetle wyzwań w liście apo­stolskim "Novo millennio ineunte" zawartych, s. 189-206, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Dariusz Lipiec, Trudności we współpracy duchowieństwa i laikatu, s. 207-224, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Waldemar Woźniak, Duszpasterstwo więzienne a resocjalizacja, s. 225-242, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Tadeusz Syczewski, Teologia obrzędów błogosławieństwa pól, s. 243-251, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Tadeusz Syczewski, Charakterystyczne okoliczności śmierci w ludowej interpretacji na Podlasiu, s. 253-265, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Radosław Kimsza, Od obrazu do podobieństwa: osoba ludzka - podmiot duchowości w tradycji chrześcijańskiego wschodu, s. 267-278, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Sławomir Mazur, Godność pracy w świetle przemówień Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymek do Polski, s. 279-294, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Jarosław Kuźmicki,Integrujący charakter psalmu responsoryjnego w liturgii słowa, s. 295-307, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Stanisław Dziekoński, Naturalne podstawy wychowawczej funkcji rodziców, s. 309-326, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Roman Szmurło,Krótki zarys historii języka i piśmiennictwa koptyjskiego, s. 327-336, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Witold Jemielity, Zgromadzenia zakonne rzymsko-katolickie w północno-wschodniej Polsce, s. 337-362, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Tadeusz Kasabuła, Cech ubogich czyli Bractwo Miłosierdzia w Wilnie, s. 363-375, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Marian Szczęsny, Rola chrześcijaństwa w tworzeniu cywilizacji łacińskiej według Feliksa Konecznego, s. 377-400, streszcz. w jęz. wł.

MATERIAŁY

Bp Edward Ozorowski, Wykaz publikacji, s. 401-408.

Ks. Wojciech Nowacki, Ruchy kościelne u progu trzeciego tysiąclecia: seminarium biskupów o ruchach kościelnych, Rzym 1999, s. 409-426.

Ks. Zbigniew Rostkowski, Kronika ważniejszych wydarzeń w 10-letniej historii Diecezji Dro­hiczyńskiej (1991-2001), s. 427-440, streszcz. w jęz. wł.

Krzysztof Antoni Jabłoński, Wielki ruch budowlany w latach 1895-1914 w granicach obecnej Archidiecezji Białostockiej, s, 441-470, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Czesław Gładczuk, Relatywizmu sekwencje, s. 471-474.

SPRAWOZDANIA

Ks. Mieczysław Ozorowski, Sprawozdanie ze spotkania księży profesorów WSD z Białegosto­ku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec w roku akademickim 2001/2002, s. 475-479.

Beata Tomczyk, Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Wychowanie do poszanowania środowiska społeczno-przyrodniczego", Poryte, 5 październik 2001, s. 480-482.

Ks. Andrzej Proniewski, Globalizacja - nadzieje i lęki : sprawozdanie z wykładów otwartych, Białystok, 5-7-12 marca 2002, s. 483-490.

Ks. Marek Skierkowski, Sprawozdanie z sympozjum w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży (12.01.2002 r.), s. 491.

Stanisław Dziekoński, Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego w Łomży "Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce", s. 492-493.

Beata Tomczyk, Sprawozdanie z konferencji nt. "Główne problemy XXI wieku", Kolno 18 maja 2002 r., s. 494-495.

RECENZJE

C.J. Den Heyer, Jesus Matters 150 Years of Research, London 1996,rec. ks. Marek Skierkowski, s. 497-504.

Dzieje Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku, red. Czesław Gładczuk, Białystok 2001, rec. ks. Tadeusz Kasabuła, s. 504-507.

Władysław Głowa, Liturgia miejscem i źródłem przepowiadania, Przemyśl 1999, rec. ks. Tadeusz Syczewski, s. 507-509.

Gisbert Greshake, Wierzę w Boga Trójjedynego : klucz do rozumienia Trójcy Świętej, Kraków, Znak, 2001, rec. Jacek Berbecki, s. 509-511.

Werner Jaeger, Paideia : formowanie człowieka greckiego, Warszawa, Fundacja Aletheia, 2001,rec.
ks. Czesław Gładczuk, s. 511-514.

Kazimierz Matwiejuk, Recepcja odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w Diecezji Siedleckiej, Siedlce, Diecezjalna Kuria Biskupia, 1999, rec. ks. Tadeusz Syczewski, s. 514-516.

Kazimierz Misiaszek, Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole włoskiej po Konkordacie z 1984 roku : próba oceny, Warszawa, Wydaw. Salezjańskie, 1999, rec. ks. Stanisław Dziekoński, s. 516-519.

Małgorzata Moroz, ?Krynica? : ideologia i przywódcy białoruskiego katolicyzmu, Białystok, Białoruskie Towarzystwo Historyczne, 2001, rec. ks. Tadeusz Kasabuła, s. 520-524.

Stanisław Celestyn Napiórkowski OFM Conv., Bóg łaskawy : nad ?Wspólną Delkaracją o Usprawiedliwieniu?, Warszawa, Biblioteka ?Więzi?, 2001, rec. ks. Wojciech Nowacki, s. 525-527.

Klaus Seybold, Studien zur Psalmenauslegung, Stuttgart, Berlin, Köln, Kohlhammer, 1999, rec. ks. Antoni Jan Ołów, s. 527-528.

Stefan Świeżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa, Wrocław, Wydaw. Naukowe PWN, 2000, rec. ks. Czesław Gładczuk, s. 528-530.