ZASADY PUBLIKACJI

Redakcja „Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża” prosi Autorów o zapoznanie się z regułami procesu kwalifikacyjnego i wydawniczego.

Przed oddaniem tekstu do publikacji sprawdź następujące kryteria

 1. Oświadczam, że deponowany artykuł nie ma znamion plagiatu, jest mojego autorstwa, tzn. jest dziełem, które w żaden sposób nie stanowi naruszenia jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych czy autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych t.j. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 obowiązujących wobec całości lub części dzieła. Nie narusza dóbr osobistych chronionych przepisami obowiązującego prawa oraz nie zawiera danych i informacji, które mógł uzyskać w sposób niedozwolony. Posiadam nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe) do tekstu zgłaszanego do publikacji w czasopiśmie „Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża”.

 2. Oświadczam, że powyższy tekst nie był dotąd nigdzie publikowany w jakimkolwiek języku ani złożony do recenzji w żadnym naukowym czasopiśmie.

 3. Oświadczam, że nie zgłoszę powyższego tekstu do innego wydawcy, dopóki nie zakończy się postępowanie wydawnicze w celu publikacji w „Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża”.

 4. Oświadczam, że artykuł został przygotowany zgodnie z wytycznymi dla autora zamieszczonymi na stronie „Studia Teologicznego Białystok Drohiczyn Łomża” pod wskazanym linkiem, oraz że mam świadomość, iż niedostosowanie do tych wytycznych może skutkować odrzuceniem przez Redakcję tekstu ze względów formalnych (recenzja wewnętrzna).

 5. Oświadczam, że w mojej pracy wskazałem wszystkie osoby, które przyczyniły się do jej powstania (z godnie z zasadą ghostwriting) oraz że wśród jej autorów nie ma osób, które nie miały istotnego wkładu w jej powstanie (guest authorship). Tym samym wykluczam autorstwo ukryte, autorstwo pozorne oraz autorstwo grzecznościowe. Jestem również świadomy konsekwencji prawnych oraz naukowych wynikających z poświadczenia nieprawdy.

 6. Oświadczam, że ujawniłem wszystkie istotne źródła finansowania deponowanego artykułu.

 7. Wyrażam zgodę na dokonanie koniecznych zmian w powyższym tekście, które wynikają z zasad opracowania redakcyjnego.

 8. Wyrażam zgodę na bezpłatną publikację (wydanie) ww. tekstu w „Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża” w formie elektronicznej na stronie internetowej powyższego czasopisma i w formie papierowej, a nie wiążą się z tym żadne roszczenia finansowe – moje własne ani osób trzecich.

 9. Oświadczam, że warunki wydawnicze publikacji w ww. czasopiśmie są mi znane i akceptuję je.

 10. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1997, nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i adresowych dla kontaktowania się Redakcji ze mną w związku ze złożonym do publikacji tekstem.

 11. Zgadzam się na publikację: a) mojego oficjalnego adresu e-mail, b) informacji o mojej afiliacji w instytucji oraz adresie instytucji.

 12. Po zapoznaniu się z powyższymi kryteriami proszę o wydrukowanie formularza „Oświadczenie Autora tekstu” wypełnienie, podpisanie i dołączenie z plikiem tekstu artykułu.

Wytyczne dla autorów

 1. Każdy tekst przekazany do publikacji w „Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża” powinien uwzględnić zamieszczone poniżej normy. Jeżeli tekst nie spełnia wymagań poniższej instrukcji, po wewnętrznej recenzji, zostanie usunięty do archiwum, a Autor zostanie poproszony o poprawienie tekstu i ponowne jego zgłoszenie. Dopiero gdy artykuł spełnia wymagane wytyczne, może zostać poddany procesowi recenzyjnemu.

 2. W czasopiśmie mogą być opublikowane jedynie artykuły spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego i oryginalne, tzn. takie, które do tej pory nie były publikowane.

 3. „Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża” przyjmuje artykuły w języku polskim i w językach kongresowych.

 4. Autor jest zobowiązany napisać swój artykuł w taki sposób, aby recenzent zewnętrzny, który będzie czytał ten tekst i recenzował anonimowo (double-blind-review process), nie mógł rozpoznać imienia i nazwiska osoby Autora tekstu na podstawie informacji zawartych np. w tekście właściwym (głównym) lub w przypisach.

 5. Jeśli Autor nie odeśle w terminie korekty autorskiej, nie ustosunkuje się do przeredagowanego tekstu, oznacza to, że Autor zgadza się na publikację tekstu w dotychczasowej, zaproponowanej w korekcie przez redakcję postaci.

 6. Autorzy opublikowanych prac naukowych otrzymują bezpłatnie 1 egzemplarz autorski czasopisma w wersji papierowej. Każdy autor e-mailowo potwierdza fakt otrzymania egzemplarza autorskiego z Redakcji.

 7. Autor zgłasza artykuł do publikacji przez system elektroniczny Platform & Workfow by OJS/PKP wchodzą na stronę internetową https://czasopisma.uksw.edu.pl/ i jeśli jest tam pierwszy raz musisz się zarejestrować i zalogować.

Wytyczne edytorskie

Tekst należy zredagować wg następującego schematu:

 1. Imię i Nazwisko autora

 2. Tytuł polski

 3. Treść (w punktach wyliczone podtytuły artykułu)

 4. Pełna treść artykułu

 5. Streszczenie po polsku (ok. 150 słów)

 6. Słowa klucze (4-5 słów)

 7. Tytuł po angielsku

 8. Abstrakt po angielsku

 9. Key words

 10. Bibliografia

 11. Metryczka autora: imię i nazwisko autora, stopień lub tytuł naukowy, afiliacja (Uczelnia, Instytut, Katedra) wraz z dokładnym adresem, adres do korespondencji, telefon, e‑mail.

 12. Abstrakt ma precyzować kluczowe kryteria związane z przygotowanym tekstem. Mają znaleźć się w nim: określenie przedmiotu oraz celu badań wraz z uzasadnieniem podjętego w pracy zagadnienia. Powinien być zwięzły, zawierać określenie metodologii pracy oraz wyjaśnienie poszczególnych kroków badawczych, które stanowią jednocześnie o strukturze przygotowanego tekstu. W podsumowaniu abstrakt ma zawierać zebrane przez autora wnioski. Powinien on być napisany klarownym językiem, umożliwiającym szybką ocenę, czy tekst jest przydatny dla danego czytelnika. Abstrakt nie może przekraczać 500 znaków ze spacjami. Do abstraktu powinny zostać dołączone tzw. "słowa klucze". Mają to być terminy (ewentualnie dwu lub maksymalnie trójczłonowe związki wyrazowe), które semantycznie pozostają w związku z tematem przygotowanego tekstu. Maksymalnie może to być pięć terminów lub związków wyrazowych.

  W przygotowaniu abstraktu należy zwrócić uwagę, że nie jest on:

  • dowolnie wybranym fragmentem wstępu lub zakończenia tekstu artykułu;

  • zbiorem twierdzeń, słów, których nie ma w prezentowanym artykule.

 13. Tekstów powinien być zapisany w formatach doc, docx lub rtf.

 14. Czcionka TimesNewRoman

 15. Tekst główny: 12 pkt, tytuł 16pkt, odstęp 1,5, marginesy po 2,5 cm.

  W tekście kropka lub przecinek występuje po numerze przypisu a nie przed.

 16. Przypisy u dołu strony: 10 pkt, odstęp 1. Na końcu przypisu stawiamy kropkę.

 17. Prosimy o dzielenie tekstu śródtytułami (z arabską numeracją od lewego marginesu).

 18. Cytaty należy zapisać w cudzysłowie (tekst „prosty” – nie kursywą). Określenia i cytaty w językach obcych (niezależnie od języka) należy pisać kursywą.

 19. Prosimy usuwać hiperłącza.

 20. Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych (przedruk ilustracji, tabel i wykresów oraz cytowanie z innych źródeł) ponosi autor.

 21. Należy przestrzegać objętości tekstu. Artykuł powinien zawierać przynajmniej 21 tysięcy znaków (bez bibliografii), ale nie więcej niż 45 tysięcy znaków, łącznie ze spacjami, wraz z przypisami i bibliografią.

 22. Bibliografię umieszczamy w porządku alfabetycznym (tylko prace, które są przywoływane w artykule). Źródła należy przygotować według schematu: Nazwisko, pierwsze litery imienia/imion autora, tytuł kursywą, wydanie tekstu, numery stron (jeśli jest to cześć zbiorowej pracy), na których znajduje się tekst oryginalny. Prosimy o nie stosowanie odstępów pomiędzy poszczególnymi pozycjami. Przykład:

  Janeczek A., Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego województwa bełskiego od schyłku XIV do początku XVII w., Wrocław 1991.

  Sławiński H., Problem języka w nauczaniu religii wśród młodzieży, w: „Ateneum Kapłańskie” 2013 nr 626, s. 109-128.

  Szewczyk L., Homilia w liturgii, w: Umiłować Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2002/2003, (red.) P. Kurzela, A. Liskowacka, Katowice 2002, s. 252-269.

  Tytko M. M., Elementy wychowania chrześcijańskiego w koncepcji ks. Franciszka Karola Blachnickiego, w: „Pedagogika Katolicka”, (red.) J. Zimny, 5/2011, nr 1 (8), s. 65-77, http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/pk8/art06.pdf (odczytano: 31.07.2012).

 23. „Sprawozdania”. Nad tekstem sprawozdania umieszcza się, w górnym lewym rogu, imię i nazwisko sprawozdawcy. Następnie podaje się tytuł spotkania naukowego, a po, miejsce i czas. Dopiero treść sprawozdania.

 24. „Recenzje”. W recenzji nad tekstem zamieszczamy: imię (pełne) i nazwisko autora recenzowanej pracy, pełny tytuł (wytłuszczoną kursywą) według strony tytułowej (gdy recenzja dotyczy pracy zbiorowej lub edycji źródłowej, po tytule podajemy pełne imiona i nazwiska redaktorów lub wydawców; jeśli praca jest wielotomowa – liczbę tomów lub części cyframi arabskimi, np. t. 1–2), ewentualnie nazwę serii wydawniczej, miejsce i rok wydania, liczbę stron. Na końcu recenzji podajemy imię i nazwisko (wytłuszczoną kursywą) autora recenzji. W treści sama recenzja winna by zwięzła, ciekawa i krytyczna, zachęcająca do sięgnięcia po tę lekturę. Recenzja nie jest streszczeniem utworu, ale jej krytycznym zaprezentowaniem.

 25. „Materiały”. Jest to dział, którym umieszcza się teksty polemiczne, rękopisy, pamiętniki, bibliografie, treści prezentujące jakąś wartość naukową lecz nie będące artykułem naukowym.

Polityka prywatności

Dane osobowe oraz adresy e-mail wprowadzone w czasie rejestracji w Open Journal System (OJS) i przekazane Redakcji „Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża” są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z funkcjonowaniem czasopisma. Nie będą przekazywane innym podmiotom. W szczególności nie będą wykorzystywane w celach handlowych czy marketingowych. Użytkownik musi mieć jednak świadomość, że rejestracja w naszym czasopiśmie umożliwia administratorom innych czasopism funkcjonujących w OJS wysłanie za pomocą systemu prośby o sporządzenie recenzji, które odbywa się jednak bez dostępu do danych kontaktowych (ani nawet danych publicznych, jak afiliacja, specjalizacja naukowa itd.). Przy wyborze recenzenta administrator może przeszukać bazę użytkowników po imieniu i nazwisku, przy których widnieje jedynie stopień i tytuł naukowy.