Standardy etyczne

Redakcja „Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża” stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Zasady dotyczące autorów:

Zasada oryginalności i rzetelności

Redakcja „Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża” przyjmuje do druku wyłącznie teksty oryginalne i nigdzie dotąd nie publikowane w formie drukowanej lub internetowej. Autorzy są przeświadczeni o rzetelnym sporządzeniu przypisów, bez przypisywaniu sobie cudzych myśli czy słów. Autorzy przekazanych materiałów nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją.

Zasada uczciwości

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w redakcji „Studiów Teologicznych Białystok Drohiczyn Łomża” obowiązuje „zapora ghostwriting” w celu przeciwdziałania zjawiskom określanym jako „ghostwriting” i „guest authorship”. Czytelnicy powinni mieć pewność, że autorzy publikacji w sposób rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Z „ghostwriting” mamy do czynienia, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Natomiast „guest authorship” („honorary authorship”) polega na uwzględnieniu konkretnej osoby jako autora lub współautora, mimo, że jego udział był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca. Obie postawy są przejawem nierzetelności naukowej.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach

Autor powinien niezwłocznie powiadomić redaktora naczelnego, jeśli zauważy znaczące błędy w swojej publikacji. We współpracy z redaktorem naczelnym i wydawcą powinna zostać opublikowana errata, aneks, sprostowanie lub wycofanie publikacji.

Poufność

Relacje autor – redaktor opierają się na poufności. Autorzy powinni zachować poufność komunikacji z Redakcją czasopisma. Autorzy, zwłaszcza w przypadku artykułów wieloautorskich, powinni wskazać kanał komunikacji (adres mailowy), poprzez który odbywać się będzie komunikacja podczas procedury recenzyjnej i publikacyjnej.

Zasada przestrzegania instrukcji

Autor zobowiązany jest zapoznania się i przestrzegania wszelkich zasad publikacji, standardów etycznych oraz wytycznych Redakcji.

Zasady dotyczące recenzentów:

Współpraca z zespołem redakcyjnym

Recenzenci biorą udział w procesie redakcyjnym na etapie recenzji przez elektroniczny system OJS i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów odnośnie publikacji tekstu. Na każdy etapie procedowania recenzenci mogą także, w porozumieniu z autorami, decydować o ostatecznym kształcie artykułu. W przypadku zauważenia łamania standardów etycznych, recenzenci proszeni są powiadomić o tym fakcie Redakcję.

Zasada terminowości

Recenzentów obowiązuje ustalony termin wykonania recenzji. O przyczynach opóźnień lub odstąpieniu od wykonania recenzji recenzent powinien niezwłocznie poinformować Redakcję.

Zasada poufności

Wgląd w recenzowane prace mają tylko osoby do tego upoważnione, tj. redakcja, autor i recenzenci.

Zasada zachowania obiektywności

Recenzja powinna dotyczyć tylko kwestii merytoryczno-formalnych tekstu. Jakiekolwiek uwagi pod adresem osoby autora są niedopuszczalne.

Zasada rzetelności źródeł

Recenzent powinien ujawnić wszystkie przypadki, które wskazują na podobieństwo recenzowanej pracy do innych prac oraz wskazać, które prace nie zostały przywołane przez autora.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów

Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych tekstów dla własnych potrzeb i korzyści. Jeśli zaistnieje osobisty lub finansowy konflikt interesów recenzent powinien niezwłocznie powiadomić Redakcję.

Zasada przestrzegania procedur

Recenzent zobowiązuje się do przestrzegania procedur recenzowania jakie są stawiane w odniesieniu do zakresu, treści i jakości recenzji.

Prawa, obowiązki i odpowiedzialności redaktorów

 1. Dostarczenie wskazówek dla autorów w zakresie przygotowania i przesłania artykułów i traktowanie wszystkich autorów w sposób obiektywny, sprawiedliwy, uczciwy, przejrzysty i uprzejmy.

 2. Stała kontrola przestrzegania przyjętych standardów.

 3. Sformułowanie i upublicznienie polityki w zakresie konfliktu interesów dotyczącego wszystkich osób zaangażowanych w proces publikacji, w tym redaktorów, autorów prac i recenzentów.

 4. Ochrona poufności artykułu.

 5. Korzystanie z narzędzi umożliwiających weryfikację tekstów pod kątem nieuprawnionych zapożyczeń (system antyplagiatowy).

 6. Dbanie o rzetelność naukową oraz etyczną publikowanych prac.

 7. Przeprowadzenie dochodzenia w przypadku wykrycia lub otrzymania zawiadomienia o nieetycznym zachowaniu w związku z podejrzeniem wystąpienia niedozwolonej praktyki lub nieetycznego zachowania w zakresie badań naukowych i/lub publikacji treści naukowych (plagiat, ghostwriting, guest autorship, fałszowanie badań, wykorzystanie chronionych prawem autorskim materiałów bez uzyskania na to zgody, itp.). Zgłoszeń dotyczących nadużyć etyczno-naukowych może dokonać członek redakcji, recenzent, czytelnik czasopisma lub każda inna osoba mająca uzasadnione podejrzenia co do rzetelności tekstu.

 8. Korzystanie ze specjalistycznej oceny prawnej sytuacji w zakresie nieuczciwych praktyk publikacyjnych.

 9. Publikowanie stosownych korekt, errat, wyjaśnień, przeprosin oraz sprostowań w razie potrzeby.

 10. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki – zobowiązanie do wycofania tekstu z publikacji oraz podjęcia kroków wyjaśniająco-naprawczych, a także, gdy zajdzie taka potrzeba, również prawnych. W przypadku już opublikowanych numerów czasopisma – wycofanie artykułu ze strony internetowej oraz zamieszczenie informacji o powodach wycofania; dodatkowo zamieszczenie stosownego oświadczenia w następnym drukowanym numerze czasopisma. Informowanie w takich przypadkach autora, instytucji, do której jest afiliowany, recenzentów oraz osób poszkodowanych, a także organów nadzoru etycznego.

 11. Ustanowienie i stosowanie systemu skutecznej i szybkiej recenzji dokonywanej przez niezależnych ekspertów.

 12. Podejmowanie decyzji redakcyjnych w rozsądnym terminie i przekazywanie ich w jasny i konstruktywny sposób.

 13. Przeciwdziałanie znaczącym opóźnieniom procedury recenzyjnej i/lub wydawniczej.

 14. Ustanowienie procedury odwołania od decyzji recenzentów i Redakcji czasopisma.

 15. Jasne komunikowanie standardów i zasad redakcyjnych.

 16. Wybór recenzentów na podstawie zgodności treści artykułu z ich kompetencjami, wiedzą i zainteresowaniami badawczymi.

 17. Ustanowienie procedury recenzji zapewniającej jej poufność i terminowość.

 18. Dostarczanie recenzentom pisemnych, wyraźnych instrukcji na temat oczekiwań co do zakresu, treści, jakości i terminowości recenzji w celu uzyskania uczciwej, konstruktywnej i rzetelnej oceny recenzowanego artykułu.

 19. Zadbanie o to, aby recenzenci informowali o potencjalnych konfliktach interesów i zrezygnowali z recenzowania, jeśli nie mogą pozostać bezstronni.

 20. Zapewnienie recenzentom odpowiedniego czasu na wykonanie recenzji.

 21. Podejmowanie ostatecznej decyzji o dopuszczeniu/niedopuszczeniu tekstu do publikacji.

 22. Dokumentowanie wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.