PROCEDURA RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH

Procedura recenzowania artykułów w „Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża” jest zgodna z zaleceniami opisanymi w broszurze Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011r. i zasadami etyki publikacyjnej zgodnymi z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics)(https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/informacje/dla-autorow/zasady-etyki-publikacyjnej). Na każdy etapie procedowania obowiązuje wszystkich zasada rzetelności, poufności i wywiązywania się czasowego.

 1. Autorzy przekazują pracę do publikacji wraz z pisemnym „Oświadczenie Autora tekstu” przez system elektroniczny Platform & Workfow by OJS/PKP wchodzą na stronę internetową https://czasopisma.uksw.edu.pl/ W ten sposób wyrażają zgodę na proces recenzji.

 2. Korzystanie z systemu OJS czyni proces recenzowania przejrzystym i transparentnym oraz pozwala na podjęcie dyskusji na każdym etapie procesu recenzyjnego.

 3. Nadesłane publikacje są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję (recenzja wewnętrzna).

 4. W wewnętrznej recenzji biorą udział Redaktor Naczelny i Zastępca oraz Redaktorzy Tematyczni, którzy sugerują dobór zewnętrznych recenzentów.

 5. Następnie publikacje są poddane podwójnie ślepej procedurze recenzji (double-blind review process) dokonanej przez rzetelnych recenzentów, którzy posiadają co najmniej stopień doktora i są biegli w swojej dziedzinie.

 6. Recenzji zewnętrznej dokonują zasadniczo pracownicy naukowi spoza jednostki, przy której afiliowany jest Autor, niepozostający z Autorem w konflikcie interesów, przez który rozumie się stosunki osobiste, jak małżeństwo czy pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia, a także podległość zawodową, współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat etc.

 7. Redakcja zastrzega sobie prawo do wyznaczania recenzentów z własnego środowiska naukowego w przypadku Autorów afiliowanych przy uczelniach innych niż UKSW Warszawa. Recenzentami nie mogą być Redaktor Naczelny i Zastępca oraz Sekretarz Redakcji.

 8. W przypadku, gdy grono specjalistów w danej dziedzinie byłoby bardzo wąskie, dopuszcza się odstępstwa od powyższych zasad.

 9. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo.

 10. Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego, aby zachować zasadę wzajemnej anonimowości recenzenta i autora artykułu.

 11. Recenzja ma zawsze formę pisemną (elektroniczną) i kończy się jednoznacznym wnioskiem odnośnie do dopuszczenia tekstu do publikacji (tj. przyjęcia) albo odrzucenia tekstu (tj. nieprzyjęcia do publikacji). Formularz recenzji tekstu znajduje się na stronie internetowej czasopisma.

 12. Decyzja Recenzenta ograniczona jest do poniższych możliwości:

  1. Przyjąć artykuł do publikacji w przedstawionej formie.

  2. Przyjąć artykuł do publikacji po uwzględnieniu poprawek.

  3. Odrzucić artykuł.

 13. Rzetelnie umotywowane opinie przedstawione w recenzji są wiążące dla Autora recenzowanego artykułu. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i w określony sposób poprawić artykuł. Wszystkim recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji pracy.

 14. W przypadku spornych Redaktor może zarządzić odrzucenie artykułu lub wyznaczenie kolejnej rundy recenzji.

 15. Recenzent winien zaalarmować Redakcję wobec zaistnienia ewentualnego podobieństwa recenzowanego artykułu do jakichkolwiek wcześniej publikowanych treści.

 16. Recenzent winien sporządzić recenzję bez zbędnej zwłoki. Zwyczajowo terminem przeznaczonym na sporządzenie recenzji są cztery tygodnie.

 17. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.

 18. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.