O czasopiśmie

Logo

„Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża” są czasopismem naukowym podejmującym refleksję teologiczną. Powstały w 1983 r. z inicjatywy bpa prof. Edwarda Ozorowskiego (UKSW) i ks. prof. Józefa M. Dołęgi (UKSW) w celu publikowania dorobku naukowego teologów Metropolii Białostockiej. Czasopismo, będąc rocznikiem, ukazuje się nieprzerwanie od 1983 r.

Macierzystym ośrodkiem uniwersyteckim dla „Studiów Teologicznych Białystok Drohiczyn Łomża” jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Podejmujemy współpracuję z ośrodkami uniwersyteckimi krajowymi i zagranicznymi. O wysokim poziomie merytorycznym czasopisma świadczy obecność w radzie naukowej wybitnych specjalistów, uniwersyteckich naukowców z krajów Europy i Ameryki Północnej. Czasopismo jest recenzowane przez uznanych w swej dziedzinie naukowców a procedura recenzowania jest jawna i transparentna dzięki elektronicznemu systemowi Platform & Workfow by OJS/PKP.

Zakres tematyczny publikowanych artykułów jest bardzo szeroki. Dotyczą one przede wszystkim człowieka zanurzonego we współczesnym świecie, a zarazem otwartego na Boga. Czasopismo chce być swoistym „areopagiem”, na którym ścierają się różnorodne poglądy teologiczne. Niezmiennie pozostaje zainteresowane takimi dyscyplinami naukowymi jak:

  1. filozofia, a zwłaszcza filozofia człowieka i filozofia kultury

  2. teologia, a w niej teologia dogmatyczna, fundamentalna, moralna, pastoralna, teologia duchowości

  3. literaturoznawstwo, szczególnie historia i teoria literatury oraz literatura religijna

  4. nauki psychologiczne i pedagogiczne

„Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża” są otwarte na współpracę i chcą budować prężne środowisko intelektualne, które będzie podejmowało wieloaspektową refleksję w perspektywie teologicznej i szeroko rozumianej humanistyki.

Oddajemy dla naukowców różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych z ośrodków uniwersyteckich w Polsce i za granicą łamy recenzowanego czasopisma i zapraszamy do publikowania tekstów naukowych, będących wynikiem rzetelnych badań, a także sprawozdań i recenzji.

Językiem dla większości artykułów naukowych jest język polski, jednak dla większej otwartości rekomendujemy do publikowania w językach kongresowych.

Zachęcamy Autorów i Czytelników do zapoznania się ze stroną internetową naszego czasopisma.