Studia Teologiczne - 19 (2001)

Ks. Józef Marceli Dołęga, Słowo ks. Prof. Dra hab. Józefa M. Dołęgi, s. 5.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Ks. Antoni Jan Ołów, Teologia powołania w świetle wybranych tekstów ksiąg prorockich, s. 7-21, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Wojciech Michniewicz, "A stało się to wszystko, aby się wypełniły pisma" czyli O tzw. for­mułach wypełnienia u Mt 26, 47-57, Cz. II, Teologia wypełnienia, s. 23-42, bibliogr. s. 38-40, streszcz. w jęz. ang.

Bp Edward Ozorowski, "Osoba - komunia" w nauczaniu Jana Pawła II, s. 43-58, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Wojciech Nowacki, Ruchy kościelne wyzwaniem dla teologii, s. 59-75, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Mieczysław Ozorowski, Kobieta - służebnica w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, s. 77-87, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Marek Skierkowski, Wiarygodność historyczna procesu i śmierci Jezusa: synteza teolo­gicznofundamentalna), s. 89-107, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Tadeusz Zadykowicz, Rola wzorów osobowych w kształtowaniu chrześcijańskich postaw moralnych, s. 109-124, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Mieczysław Olszewski, Budowanie wspólnoty - zadaniem duszpasterstwa, s. 125-154, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Franciszek Woronowski, Chrześcijańska mentalność komunijna jako istotne zagadnienie pastoralne w nowej ewangelizacji, s. 155-169, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Konstanty Jan Pruszyński, "Kapliczki przydrożne" na tereniach Diecezji Łomżyńskiej - informacje wstępne, s. 171-199, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Henryk Ciereszko, Posługa kierownictwa duchowego księdza Michała Sopoćki wobec świętej Faustyny Kowalskiej, s. 201-229, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Sławomir Mazur, Miłość Ojczyzny w nauczaniu Sługi Bożego biskupa Zygmunta Łozińskiego (1870-1932), s. 231-257, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Adam Skreczko, Sprawiedliwość i cierpliwość w wychowaniu chrześcijańskim, s. 259-271, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Stanisław Dziekoński, Elwira Rudzka, Katecheza wyjaśniająca rzeczywistość chrztu świętego w przygotowaniu dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, s. 273-290, streszcz. w jęz. ang.

Jacek Tomczyk, Przyrodniczo-teologiczna problematyka początków człowieka, s. 291-301, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Stanisław Łupiński, Rodzina w prawodawstwie kościelnym, s. 303-308, streszcz. w jęz. wł

Ks. Witold Jemielity, Odpusty parafialne w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej, s. 309-325, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Tadeusz Kasabuła, Chrzest Żydów w diecezji wileńskiej w drugiej połowie XVIII wieku, s. 327-341, streszcz. w jęz. niem.

Krzysztof Antoni Jabłoński, Kościelny ruch budowlany w latach 1863-1895 na obszarze obecnej Archidiecezji Białostockiej, s. 343-359, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Etyczne i moralne wątpliwości współczesnej ekologii, s. 361-375, streszcz. w jęz. ang.

MATERIAŁY

Ks. Dariusz Lipiec, Duszpasterstwo niewidomych w diecezji, s. 377-390, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Witold Jemielity, Altarie w Diecezji Augustowskiej czyli Sejneńskiej, s. 391-400, streszcz. w jęz. fr.

Waldemar Franciszek Wilczewski, Odczyt księdza Jana Kurczewskiego ?Biskup Jerzy Białłozor i spustoszenie Wilna wraz ze skarbcem katedralym w połowie XVII wieku?, s. s. 401-414, streszcz. w jęz. ang.
Zawiera także tekst odczytu: Kurczewski Jan, Biskup Jerzy Białłozor, spustoszenie Wilna i skarbca katedralnego w połowie XVII wieku: odczyt w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Wilnie dnia 15 listop[ada] 1907 roku, s. s. 404-413.

Adam Rosłan, De rationibus fidei, czyli o wierze rozumnej, s. 415-421.

Ks. Mieczysław Mikołajczak, Eschatologiczne królowanie Jahwe według proroków i w psalmach królewskich, s. 423-429, streszcz. w jęz. fr.

SPRAWOZDANIA

Ks. Mieczysław Ozorowski, Protokół ze spotkania księży profesorów WSD z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec w roku akademickim 2000/2001, s. 431-435.

Ks. Stanisław Dziekoński, Sprawozdanie z konferencji naukowej poświęconej ewangelizacyjne­mu wymiarowi katechezy, s. 436-438.

Ks. Marek Skierkowski, Sprawozdanie z sympozjum w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży nt. "Być świadkiem Chrystusa i w życiu i w śmierci" : (27 stycznia 2001 r.), s. 439-442.

RECENZJE

Alfred J.Ayer, Filozofia w XX wieku, przeł. Tadeusz Baszniak, przejrzał i wstępem opatrzył Bohdan Chwedeńczuk, Warszawa, WNPWN, 1997, rec. ks. Czesław Gładczuk, s. 443-444.

Tadeusz Biesaga, Spór o normę moralności, Kraków, Wydaw. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 1998, rec. ks. Sławomir Szczyrba, s. 444-454.

Ks. Ignacy Bokwa, Wprowadzenie do teologii Karla Rahnera, Tarnów, Biblos, 1996,rec. Wojciech Słomski, s. 454-456.

Ks. Bogdan Częsz, Duch Święty został nam dany: nauczanie Ojców i wiara starożytnego Ko­ścioła, Gniezno 1998, rec. Wojciech Słomski, s. 456-459.

Kazimierz Kloskowski (1953-1999), red. J.M. Dołęga i P. Meller, Olecko, AUM, 2000, (Episteme 3(2000),rec. SławomirHońko, Paweł Markowski, s. 459-461.

Edukacja ekologiczna w rodzinie, red. J.M. Dołęga, J.W. Czartoszewski, Olecko, AUM, 2000 (Episteme 9(2000),rec. Bogdan Kulik, Marcin Sieńkowski,s. 461-462.

Ekologia rodziny ludzkiej, red. J. M. Dołęga i J.W. Czartoszewski, Olecko, AUM, 2000, (Episteme 7(2000),rec.Marcin Ołów, Michał Stankiewicz, s. 463-464.

Stanisław Dziekoński, Wychowanie w nauczaniu Kościoła od XIX w. do Soboru Watykańskiego II, Warszawa, UKSW, 2000,rec.Jacek W. Czartoszewski, s. 464-465.

Komunikacja wiary w trzecim tysiącleciu, red. Stanisław Dziekoński, Olecko, AUM, 2000, (Epi­steme 6(2000),rec. Przemysław Michalak, Paweł Makarewicz, s. 466-467

Richard Heizmann, Filozofia średniowiecza, Przeł. Piotr Domański, Kęty, Antyk, 1999, rec. ks. Czesław Gładczuk, s. 467-469.

Werner Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, przekł., red. i wprowadz. Krzysztof Bielawski, Bydgoszcz 1997,rec. ks. Czesław Gładczuk, s. 469-470.

Kazimerz Kloskowski, Zasady, edukacja, testament, oprac. J. Krajewski i J. Sokołowski, Olecko, AUM, 2001, (Episteme 11(2001),rec. Krzysztof Karłowicz, s. 470-471.

Piotr Moskal, Spór o racje religii, Lublin, TN KUL, 2000, rec. ks. Sławomir Szczyrba, s. 472-479.

Alfons Nossol, Ekumenizm jako imperatyw chrześcijańskiego sumienia prze dialog i pojednanie ku ewangelicznej jedności, Wyd. 2, Opole 2001, rec. Radosław Kimsza, s. 479-486.

Marek Piechowiak, Filozofia praw człowieka: prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, Lublin, TN KUL, 1999, rec. ks. Sławomir Szczyrba, s. 486-491.

Sergio Pintor, La formazione permanente del clero orientamanti e prcorsi, Bolonia 2001, rec. ks. Tadeusz Syczewski,s. 492-494.

Grzegorz Polok, W objęciach Ducha Świętego: Ruch Odnowy w Duchu Świętym w życiu Kościoła Bytom, Katowice 2001, rec. ks. Wojciech Nowacki, s. 494-498.

Andrzej Proniewski, Il Battesimo in relazione alta natura e missione salvifica delta Chiesa secondo Karl Rahner, Roma 2000,rec. bp Edward Ozorowski, s. 499-500.

Jacek Salij, Dylematy naszych czasów, Poznań 1998,rec. ks. Mieczysław Ozorowski, Norbert Szczepański, s. 500-504.

Domenico Sartore, Achille Maria Triacca, Carlo Cibien, Dizionari San Paolo: liturgia, Mediolan 2001,rec. ks. Tadeusz Syczewski, s. 504-506.

Księga Jubileuszowa Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży (1919-2000), red. ks. Jarosław Sokołowski, Łomża, WSD, 2000,rec. ks. Stanosław Urbański, s. 506-508.

Ks. Jarosław Sokołowski, Parafia Osowiec w środowisku społecznym i przyrodniczym, Olecko, AUM, 2000, (Episteme 5(2000),rec. Artur Wyrzykowski, Sławomir Cimochowski, s. 509.

Geza Vermes, The Changing Faces of Jesus, London 2000,rec. ks. Marek Skierkowski, s. 510-514.

Tomasz Węcławski, Sieć, Kraków, Znak, 1997,rec. ks. Mieczysław Ozorowski, Magdalena Kry­woszejew, s. 514-516.

 

STUDIA TEOLOGICZNE T. 19(2001).
Dod. BIULETYN 2(2001) / Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku

Ks. Józef Zabielski, Od Redakcji, s. 3-4.

Ks. Tadeusz Kasabuła, Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku ? sprawozdanie z działalności za okres 8 X 1999 ? 31 XII 2000, s. 5-10.

Jerzy Kopania, Ratio querens fidem [ref.], s. 11-21

Ks. Czesław Gładczuk, Nauka i wiara ? przeciwstawne czy też zborne?, s. 23-34.

Ks. Adam Skreczko, Czy posiadamy zmysł religijny?, s. 35-38.

Jerzy Kopania, Człowiek poszukujący sensu istnienia (streszczenie), s. 39.

Ks. Henryk Ciereszko, Homo religiosus ? człowiek istotą religijną?, s. 41-43.

Ks. Wojciech Michniewicz, Postępy biologii i medycyny ? nadzieje i niepokoje: sprawozdanie z wykładów otwartych, Białystok, 20-22 marca 2001, s. 45-51.

Ks. Józef Zabielski, Życie jako wartość, s. 53-74.

Ks. Tadeusz Kasabuła, Jubileuszowe spotkanie pracowników nauki: (Kraków, 18 XI 2000 r.), s. 75-77.

Ks. Józef Zabielski, Archeus ? studia z bioetyki i antropologii filozoficznej, s. 79-82.