Studia Teologiczne - 17 (1999)

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Ks. Wojciech Michniewicz, Biblijne podstawy Roku Jubileuszowego, s. 3-17, bibliogr. s. 17, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Stanisław Andrukiewicz, bp Edward Ozorowski, Niektóre uwarunkowania zewnętrzne nauki Jana Pawła II o maryjnym rysie godności kobiety, s. 19-40, streszcz. w jęz. fr.

Bp Edward Ozorowski, Wielorakie znaczenie męczenników, s. 41-54, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Mieczysław Ozorowski, Życie jako wartość w "Evangelium vitae" Jana Pawła II, s. 55-65, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Marek Skierkowski, Ewangelie jako starożytne biografie, s. 67-76, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Mieczysław Olszewski, W poszukiwaniu zasady duszpasterstwa, s. 77-100, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Franciszek Woronowski, Niezbędne elementy współczesnego duszpasterstwa wobec życia rodzinnego, s. 101-119, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Adam Skreczko Przygotowanie przyszłych kapłanów do duszpasterstwa rodzin w warunkach współczesnych, s. 121-134, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Konstanty Jan Pruszyński, Eucharystia jednością Kościoła w modlitwach po Komunii Mszału Pawła VI, s. 135-153, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Zbigniew Rostkowski, Obraz mojej Matki : studium ikonograficzno-historyczne podobizny częstochowskiego wizerunku, s. 155-172, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Stanisław Urbański, Tożsamość duchowa kapłana w świetle posoborowego nauczania Kościoła, s. 173-185, streszcz. w jęz. wł.

Elżbieta Osewska, Praktyka katechezy rodzinnej w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych Ameryki, s. 187-201, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Stanisław Łupiński, Oświadczenia oskarżonego jako źródło dowodu, s. 203-214, streszcz. w jęz. łac.

Ks. Roman Szmurło, Stan badań nad Szenutem z Atripe, s. 215-227, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Witold Jemielity, Wizytacje biskupie w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej, s. 229-243, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Tadeusz Kasabuła, Problem reorganizacji szkolnictwa średniego w diecezji wileńskiej w czasach Komisji Edukacji Narodowej, s. 245-262, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Józef Stanisław Łupiński, Wezwania kościołów i kaplic w diecezji sejneńskiej w końcu XIX w., s. 263-278, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Stanisław Dziekoński, Określenie wychowania w przedsoborowym nauczaniu Kościoła, s. 279-292, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Zdzisław Golan, Kształtowanie się obrazu Boga u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, s. 293-308, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Czesław Gładczuk, ks. Adam Matan, K. R. Poppera koncepcja krytycznej dyskusji, s. 309-320, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Z zagadnień epistemologicznych sozologii systemowej, s. 321-329, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Jerzy Sikora, ?Muzyka" w poezji grupy "Kontynentów" : (Cz. 2), s. 331-345, streszcz. w jęz. ang.

MATERIAŁY

Ks. Józef Zabielski, Naśladowanie Jezusa jako idea rozwoju moralno-duchowego, s. 347-350.

Ks. Roman Szmurło, Polemika z gnostycyzmem w Pismach Szenutego z Atripe, s. 351-358, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Witold Jemielity, Kontakty religijne katolików przy granicy Królestwa Polskiego i Prus, s. 359-365, streszcz. w jęz. wł.

Krzysztof Antoni Jabłoński, Wpływ prawodawstwa carskiego na katolickie budownictwo sakralne: (na obszarze obecnej Archidiecezji Białostockiej), s. 366-378, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Bernard Błoński, Fundacja kościoła parafialnego w Wyrozębach, s. 379-389.

Ks. Jacek W. Czartoszewski, Pojęcie teantropii wg Andrzeja Mikołaja Woźnickiego (University of San Francisco), s. 390-394.

SPRAWOZDANIA

Ks. Mieczysław Ozorowski, Protokół ze spotkania księży profesorów Wyższych Seminariów Duchownych z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży, i Siedlec w roku akademickim 1998/1999, s. 395-400

Ks. Jacek W.Czartoszewski, Udział polskich środowisk katolickich w II Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu, s. 401-404.

Ks. Tadeusz Syczewski, Sprawozdanie z jesiennej sesji Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski i diecezjalnych duszpasterzy trzeźwości oraz zakonnych referentów i asystentów trzeźwości. Zakroczym 20 listopada 1998 r., s. 405-407.

RECENZJE

Ks. Stanisław Urbański, Życie mistyczne błogosławionej Faustyny Kowalskiej, Warszwa, ATK, 1997, rec. ks. Franciszek Woronowski, s. 408-409.

Der polnische Katholizismus vor und nach 1989: wor der totalitären zur demokratischen Herausforderung, Hrsg. Von Nikolaus Lobkowicz und Leonid Luks, Köln, Weimar, Wien, 1998 (Schriften des Zentralinstituts für Mittel - und Osteuropastudien, Bd. 1), rec. ks. Mieczysław Olszewski, s. 409-412.

Medart Kehl S.J., Wohin geht die Kirche?: Eine Zeitdiagnose, 3 Aufl., Freiburg, Herder, 1996. rec. ks. Mieczysław Olszewski, s. 413-416.

Maria Teresa La Vecchia, L'evoluzione della psiche, Roma, Editrice Pontificia Universita Gregoriana, 1995, rec. ks. Józef Łupiński, s. 416-418.

Józef Marceli Dołęga, Człowiek w zagrożonym środowisku: z podstawowych zagadnień sozologii, Wyd. 2 popr., Warszawa, ATK, 1998, rec. ks. Franciszek Woronowski, s. 419.

Ochrona środowiska w filozofii i teologii, red. J. M. Dołęga i J. W. Czartoszewski, Warszawa, ATK, 1999, rec. Monika Paszkowska, Maria Przetacka, s. 420-423.

Stanisław Zięba, Natura i człowiek w ekologii humanistycznej, Lublin, 1998, rec. Antoni Skowroński, s. 423-425.

Marian Szczęsny, Etyka społeczna w polskiej literaturze filozoficznej okresu międzywojennego, Ełk 1998, rec. Jacek W. Czartoszewski, s. 426-427.

Jan Hartman, Jak poważnie studiować filozofię, Kraków, Aureus, 1999, rec. Jacek W. Czartoszewski, s. 427-428.

Wojciech Bołoz, Promocja osoby w rodzinie, Warszawa, ATK, 1998, rec. ks. Franciszek Woronowski, s. 429-430.

Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej, T. 3, Systemy epoki hellenistycznej, tł. E.I. Zieliński, Lublin, RWKUL, 1999, rec. ks. Czesław Gładczuk, s. 430-432.

Karl Raimund Popper, Mit schematu pojęciowego w obronie nauki i racjonalności, tł. Bohdan Chwedeńczuk, Warszawa, KiW, 1997, rec. ks. Czesław Gładczuk, s. 432-434.

Adam Rosłan, Rozumienie istnienia w "Summa contra gentiles" Tomasza z Akwinu, Warszawa, Semper, 1999, rec. Jacek W. Czartoszewski, s. 435-436.

La teologia fondamentale: convergenze per il terzo millennio, red. Rino Fisichella, Casale Monferrato, 1997, rec. ks. Marek Skierkowski, s. 437-442.

Johannes van der Ven, Practical theology: an empirical approach, Leuveń, Peeters Press,1998, rec. ks. Mieczysław Ozorowski, Beata Polaniecka, s. 442-444.

Ks. Tadeusz Pikus, Jezus Chrystus obrazem Boga niewidzialnego, Warszawa, Wydaw. Sióstr Loretanek, 1996, rec. ks. Mieczysław Ozorowski, Anna Bober, s. 444-447.

Artur Pawłowski, Odpowiedzialność człowieka za przyrodę, Lublin 1999 (Humanizm ekologiczny vol. 5), rec. Józef Marceli Dołęga, s. 447-449.

Dariusz Kiełczewski, Mechanizmy rozwoju prawa ochrony środowiska : studium z zakresu filozofii prawa, Białystok, WuwB, 1998, rec. Józef Marceli Dołęga, s. 449-450.

Nowości wydawnicze rok 1998, oprac. Jacek W. Czartoszewski, s. 450-457.