Studia Teologiczne - 14 (1996)

Słowo od Redakcji, s. [3].

Ks. Witold Jemielity, Biskup łomżyński Juliusz Paetz: 1983-1996, s. 5-18.

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Ks. Jan Lucjan Grajewski, "Czcij ojca twego i matkę twoją" w Listach Nowego Testamentu, s. 19-46, streszcz. w jęz. niem.

Bp Edward Ozorowski, Kościół w Polsce w trzydzieści lat po zakończeniu Soboru Watykańskiego II, s. 47-60, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Stanisław Piotrowski, Ostatnie słowa Jezusa wypowiedziane z krzyża, s. 61-73, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Józef Zabielski, Wolność a prawa człowieka w postmodernistycznej kulturze końca XX wieku, s. 75-86, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Franciszek Woronowski,Perspektywy teologii misji Kościoła, s. 87-100, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Konstanty Jan Pruszyński, Realizacja normatywnego nauczania w życiu "Kościoła łomżyńskiego" od jego erygowania do 1962 roku, s. 101-137, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Tadeusz Syczewski, Obrzęd błogosławieństwa zwierząt, s. 139-144, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Stanisław Łupiński, Prawo oskarżonego do pomocy ze strony patronów sądowych, s. 145-151, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Z zagadnień ekofilozofii, s. 153-164, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Czesław Gładczuk, Czym dla Greków była filozofia?, s. 165-174, streszcz. w jęz. łac.

Ks. Stanisław Strękowski, Wolność osobista człowieka według Tertuliana, s. 175-179

Ks. Witold Jemielity, Łomżyński dziekanat prawosławny, s. 181-207, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Adam Skreczko, Problematyka wychowania w okresie międzywojennym na podstawie artykułów w "Ruchu Charytatywnym" w latach 1931-39, s. 209-220, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Jerzy Sikora, "Kontynenty" jako grupa literacka i jako pokolenie, s. 221-238, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Antoni Tomkiewicz, s. Zofia Barańska, Obraz Boga u dzieci radosnych i smutnych w młodszym wieku szkolnym, s. 239-260, streszcz. w jęz. niem.

MATERIAŁY

Ks. Lucjan Balter, Przekłamanie czy chwyt dziennikarski ?, s. 261-268.

Ks. Mieczysław Ozorowski, Zarys historyczny teologii małżeństwa w średniowieczu, s. 269-277, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Czesław Gładczuk, Pisma Martina Heideggera w języku polskim, s. 279-281.

Ks. Witold Jemielity, Księża diecezji łomżyńskiej więzieni w latach 1949-1956, s. 283-292.

Ks. Jacek W. Czartoszewski, Polski "prapozytywista" Karol hrabia Brzostowski, s. 293-306, streszcz. w jęz. niem.

Adam Bobkowski, Świadectwo prawdzie: (wspomnienie o Biskupie Zygmuncie Łozińskim, s. 307-316.

SPRAWOZDANIA

Ks. Mieczysław Ozorowski,Sprawozdanie ze spotkań księży profesorów WSD z Białegostoku, Drohiczyna, Ełku, Łomży i Siedlec w roku akademickim 1995/1996, s. 317-322.

Ks. Henryk Żukowski, Sprawozdanie z obchodów jubileuszu 50-lecia Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, s. 323-329.

Ks. Tadeusz Syczewski, Sprawozdanie z trzeźwościowej sesji jesiennej w Częstochowie, s. 330-336.

Ks. Wojciech Nowacki, Sprawozdanie z Sympozjum z okazji XXX rocznicy zakończenia Soboru Watykańskiego II, s. 337-356.
Zawiera teksty wygłoszonych referatów lub ich streszczenia: ks. Jan Sieg, Budowanie cywilizacji miłości zadaniem Kościoła obecnego w świecie współczesnym, s. 337-345; ks. Wojciech Nowacki, Soborowe spojrzenie na Kościół, s. 346-351; Tadeusz Kowalewski, Apostolstwo świeckich w Kościele, s. 351-353, Elżbieta Osewska, 30-lecie soborowej Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim, s. 354-356.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Sprawozdanie z Sympozjum Filozoficznego na temat : "Filozofia na VI Polskim Zjeździe Filozoficznym w Toruniu, s. 357-372.
Zawiera autoreferaty: Mieczysław Bombik, Przygotowania do VI Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Toruniu , s. 357-360; Mieczysław Lubański, Nauki kognitywne, sztuczna inteligencja, uniwersalizm - na toruńskim Zjeździe Filozoficznym, s. 360-362; Tadeusz Klimski, Toruński Zjazd Filozofów, s. 363-364; Roman Forycki, Refleksja z udziału w VI Polskim Zjeździe Filozoficznym w Toruniu w dniach od 5 do 9 września 1995 r., s. 364-365; Roman Tomanek, Logika na VI Polskim Zjeździe Filozoficznym Toruń 1995 r., s. 366-367; Kazimierz Kloskowski, Filozofia życia i filozofia biologii na VI Polskim Zjeździe Filozoficznym, s. 368-371; Józef M. Dołęga, Ekofilozofia i bioetyka na VI Polskim Zjeździe Filozoficznym, s. 371-372.

Grażyna Łaniewska, Sprawozdanie z Sympozjum "In vitro - wyrazem miłości czy agresji ?" : Białystok, dnia 30 marca 1996 roku, s. 373-379.

Ks. Wojciech Nowacki, Sprawozdanie z Sympozjum poświęconego Akcji Katolickiej i refleksji nad listem apostolskim "Tertio millenio adveniente": Łomża 13.04.96, s. 380-384.

RECENZJE

Horst Dietrich Preuß, Theologie des Alten Testaments, B. 1-2 , Stuttgart, Berlin, Köln, 1991-1992, rec. ks. Antoni Jan Ołów, s. 385-386.

Mathon Gérard, Le mariage des chrétiens, t. 1, Des origines au concile de Trente, Paris, Desclée, 1993,(Bibliotheque d'Histoire du Christianisme 31), rec. ks. Mieczysław Ozorowski, s. 386-388.

Dwadzieścia lat Nauk o Rodzinie: obchody XX-lecia Instytutu Studiów nad Rodziną ATK w Łomiankach, Twenty Years of Family Sciences, red. D. Bazyluk, J. Szymczak, Warszawa, ATK, 1995, rec. ks. Mieczysław Ozorowski, s. 388-389.

Yannis Spiteris, La vita cristiana esperienza di libertá: nella tradizione del cristianesimo orientale, Bologna, 1994, rec. ks. Stanisław Strękowski, s. 389-390.

Manlio Simonetti, Ortodossia ed eresia tra I e II secolo, Messina, 1994, rec. ks. Stanisław Strękowski, s. 390-391.

Jan Strzałko, Janusz Ostoja- Zagórski, Ekologia populacji ludzkich: środowisko człowieka w pradziejach, Poznań, Wydaw. Naukowe UAM, 1995, rec. Grzegorz Baczewski, s. 391-393.

Mieczysław Gogacz, Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa 1995, rec. ks. Jacek W. Czartoszewski, s. 393-396.

J. Kołbuszewski, Ochrona przyrody a kultura, Wrocław, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1993, rec. Agnieszka Domasiewicz, s. 396-400.

Wojciech Bołoz, Edukacja ekologiczna rodziny: stan, możliwość, program, Warszawa, ATK, 1995, rec. Artur Michalak, s. 400-402.

Jan Dębowski, Człowiek i świat, Olsztyn, 1995, rec. Artur Rostkowski, s. 402-403.

Jean Bernard, Od biologii do etyki, przeł. Janina Anna Żelechowska, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 1994, rec. Krzysztof Wiśniewski, s. 403-404.

Michał Heller, Usprawiedliwienie Wszechświata, Kraków, Znak, 1995, rec. Adam Kolbusz, s. 404-407.

Kazimierz Kloskowski, Bioetyczne aspekty inżynierii genetycznej, Warszawa, Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej, 1995, rec. Krzysztof Krajewski, s. 407-408.

Polskie Zjazdy Filozoficzne, red. Ryszard Jadczak, Toruń, Wydaw. UMK, 1995, rec. Piotr Kurkowski, s. 409-410.

Vittorio Hösle, Philosophie der ökologischen Krise, Munchen, 1994, rec. ks. Mieczysław Ozorowski, s. 411.

Religia w życiu społecznym, pod red. bpa Bohdana Bejze, Warszawa, 1995, rec. Janusz Prusinowski, s. 411-412.

Michał Tempczyk, Świat harmonii i chaosu, Warszawa, PIW, 1995, rec. ks. Mirosław Przechowski, s. 412-414.

Hans Waldenfels, Fenomen chrześcijaństwa wśród religii świata, Warszawa, Verbinum, 1995, rec. Wojciech Rzepa, s. 414-417.

Eugeniusz Mitek, Pedagogika dla teologów, Opole 1986, rec. ks. Adam Skreczko, s. 417-420.

Bp Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap., Dzieje braci mniejszych kapucynów na Litwie 1756-1993, Rzym, ?Orzeł Biały?,1994, rec. Marian Jerzy Cygan OFMCap., s. 420-422.

Dave Hunt, T. MacMahon, Ameryka - nowy uczeń czarnoksiężnika, Wrocław, 1996, rec. Dariusz Frydrych, s. 423-424.

Ks. Jeffrey Steffon, Satanizm jako ucieczka w absurd, Kraków, WAM, 1993, red. Radosław Kadłubowski,s. 424-425.

Krzysztof Pawlina, Jak młodym mówić o Bogu dziś...: Odpowiedzi na Kwestionariusz rzymski, Warszawa, WSSL, 1995, rec. ks. Jacek W. Czartoszewski, s. 426-427.