Studia Teologiczne - 12 (1994)

Od Redakcji, s. 3.

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Ks. Jan Lucjan Grajewski, "Czcij ojca twego i matkę twoją" w kontekście Przymierza Synajskiego, s. 5-43, streszcz. w jez. niem.

Ks. Antoni Jan Ołów, Motywacje uwielbienia Boga w hymnach Psałterza : egzegeza wybranych tekstów, s. 45-86, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Wojciech Michniewicz, Idea zjednoczenia narodu w nauczaniu prorockim: podstawowa biblijna terminologia hebrajska, s. 87-96, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Henryk Żukowski, Spojrzenie na rozdziały cudów w Mt 8-9, s. 97-106, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Stanisław Strzelecki, Napomnienia dla kapłanów w księdze proroka Malachiasza 1,6- 2,9, s. 107-123, s treszcz. w jęz. wł.

Bp Edward Ozorowski, Maryja - rodzina - Kościół w Liście Jana Pawła II do rodzin, s. 125-140, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Stanisław Piotrowski, Problematyka pośrednictwa Maryjnego od Soboru Efeskiego do encykliki ?Redmptoris Mater?, s. 141-152, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Jerzy Lachowicz, Angelologia św. Grzegorza Wielkiego (540-604), s. 153-186, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Mieczysław Ozorowski, Eucharystia jako "ofiara uwielbienia", s. 187-200, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Czesław Gładczuk, Człowiek w encyklice "Veritatis splendor", s. 201-212, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Tadeusz Syczewski, Duszpasterskie wykorzystanie roku liturgicznego, s. 213-230, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Franciszek Woronowski, Wprowadzenie w życie społecznej nauki Kościoła, s. 231-247, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Henryk Ciereszko, Medytacja chrześcijańska, s. 249-263, streszcz. w jęz. ang.

Małgorzata Ozorowska, Życie wewnętrzne Matki Teresy od Jezusa Marchockiej: (1603-1652), s. 265-287, streszcz. w jęz. fr.

Maria Sieczka, Misterium życia zakonnego w nauczaniu Jana Pawła II, s. 289-308, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Tadeusz Syczewski, Doświadczenie ascetyczno-mistyczne w życiu Edyty Stein, s. 309-316, streszcz. w jęz. wł.

Tadeusz Kowalewski, Obraz religijności społeczeństwa polskiego na przełomie lat 80-tych i 90-tych, s. 317-324, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Epistemologiczne zagadnienia sozologii, s. 325-332, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Antoni Tomkiewicz, Beata Pawłowska, Poziom samoakceptacji a wsparcie otrzymane w małżeństwie w świetle analizy transakcyjnej, s. 333-358, streszcz. w jęz. niem.

MATERIAŁY

Jerzy Andrzej Chmurzyński, "Kochaj i czyń co chcesz", s. 359-369.

Ks. Witold Jemielity, Procesje kościelne w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej: (1818-1925), s. 371-386, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Tadeusz Krahel,Materiały dotyczące kapłanów rozstrzelanych przez Niemców 4.III.1942 r w Berezweczu, s. 387-406.

Ks. Adam Skreczko, Maryja a fundamentalny wymiar kobiecości według "Mulieris Dignitatem", s. 407-410.

Dariusz Sołtys, A. N. Whiteheada rozumienie nieśmiertelności człowieka, s. 411-418.

SPRAWOZDANIA

Ks. Mieczysław Ozorowski, Sprawozdanie ze spotkań księży profesorów wyższych seminariów duchownych z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec w roku akademickim 1993/1994, s. 419-422.

RECENZJE

Giovanni Reale, Storia della filosofia antica, 1, dalle origini a Socrate, Wyd. 6, Milano, 1989, (Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1, Od początków do Sokratesa, przeł. Edward Iwo Zieliński, Lublin, RW KUL, 1993, rec. ks. Czesław Gładczuk, s. 423-425

Michał Heller, Kosmiczna przygoda człowieka mądrego, Warszawa 1994, rec. Anetta Grucza, s. 425-427.

Roswitha Duffner, Jak żyć ekologicznie, Poznań 1991, rec. Iwona Grunt-Mejer, s. 427-428.

S. Halina Strzelecka, Służebnice Jezusa w Eucharystii na terenach Związku Radzieckiego w latach 1945-1991, Warszawa 1994, rec. ks. Stanisław Hołodok, s. 428-430.

Józef H. Reichholf, Zagadka rodowodu człowieka narodziny człowieka w grze sił z przyrodą, przekł. z niem. E.i J. Kaźmierczakowie, Warszawa, PWN, 1992, rec. Marzena Jakubowska, s. 430-431.

Filozofia dialogu, oprac. Bogdan Baran, Kraków, Znak, 1991, rec. Tadeusz Krzywiński, s. 432-435.

Antoni Jozafat Nowak, Doświadczyć Boga w ciele, Wrocław, 1994, rec. Małgorzata Ozorowska, s. 435.

Arie Kaplan, Création céleste, Guide du mariage juif, New York, Jerusalem 1983, rec. ks. Mieczysław Ozorowski, s. 435-437.

Ludwik Jastrzębski, Prawo ochrony środowiska w Polsce, Warszawa, PWN, 1990, rec. Adriana Rudnicka, s. 437-438

Humanizm ekologiczny, Vol. 1, Jakiej filozofii potrzebuje ekologia - ochrona przyrody i ochrona człowieka, red. L. Pawłowski, S. Zięba, Lublin 1992 ; Humanizm ekologiczny, Vol. 2, Kryzys idei postępu - wymiar ekologiczny, red. S. Kyć, Lublin 1993, rec. Antoni Skowroński, s. 438- 442.

Jan Grzesica, Ochrona środowiska naturalnego człowieka, Katowice, Księgarnia św. Jacka, 1993, rec. Małgorzata Wasilewska, s. 442-443

Francis Crick, Istota i pochodzenie życia, przeł. A. Hoffman, Warszawa, PIW, 1992, rec. Joanna Wójcik, s. 443-445

Julian Aleksandrowicz, Harry Duda, U progu medycyny jutra, Radom, Wydaw. STON, 1991, rec. Grzegorz Zalewski, s. 445-446.

Chemia w ochronie środowiska: materiały konferencyjne, Politechnika Lubelska, Lublin, 1993, rec. Magdalena Zawiślak, s. 446-447.