Studia Teologiczne - 10 (1992)

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Bp Edward Ozorowski, Dziesiąty tom "Studiów Teologicznych", s. 3-12, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Antoni Jan Ołów, Problematyka zdrowia w tradycji biblijnej Starego Testamentu, s. 13-22, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Mieczysław Ozorowski, Modlitwa Eucharystyczna źródłem tożsamości Kościoła jako Ludu Bożego, s. 23-39, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Józef Zabielski, Miejsce i rola kobiety w kształtowaniu moralności wspólnotowej, s. 41-48, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Franciszek Woronowski, System działań pastoralnych, s. 49-83, streszcz. w jęz. niem.

Bp Edward Ozorowski, Eklezjologia unicka po Synodzie Brzeskim z 1596 r. : (wykład przedstawiony na sympozjum naukowym w Diecezjalnym Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Opolu 4.V.1992 r.), s. 85-90, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Tadeusz Syczewski, Liturgiczna formacja alumnów w wyższych seminariach duchownych w świetle dokumentów odnowy soborowej, s. 91-108, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Krzysztof Nitkiewicz , Archiwum Świętej Kongregacji Soboru jako źródło do badań nad reformą trydencką w Polsce, s. 109-115, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Stanisław Hołodok, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Białymstoku: (1945-1951), s. 117-136, streszcz. w jęz. niem.

Materiały do dziejów dekanatu białostockiego w czasie II wojny świato­wej, oprac. i wydał ks. Tadeusz Krahel, s. 137-157

Ks. Eugeniusz Borowski, Działalność Franciszkanów w Drohiczynie nad Bugiem od schyłku XIV wieku do 1832 roku, s. 159-207, streszcz. w jęz. łac.

Ks. Jerzy Kraśnicki, Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku w latach 1975-1985: (bibliografia zawartości), s. 209-238
Bibliogr. jest poprzedzona krótkim wstępem bpa Edwarda Ozorowskiego.

Ks. Zdzisław Golan, Samoaktualizacja a intensywność zaangażowania religijnego, s. 239-251, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Zagadnienie antroposfery a problem ochrony naturalnego środowiska życia, s. 253-260, streszcz. w jęz. ang.

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Sympozjum naukowe w AWSD w Białymstoku 16.XI.1991, s. 261-278
Z a w i e r a :
Ks. Stanisław Piotrowski, Uwagi na temat moich wykładów z teologii dogmatycznej prowadzonych w latach 1961-1991: (streszczenie artykułu zamieszczonego w Wiadomościach Kościelnych Archidiecezji Białostockiej), s. 261-266.

Ks. Kazimierz Kułakowski, Teologia moralna w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku w latach 1961-1991, s. 267-274.

Ks. Lucjan Namiot, Prawo wyznaniowe i kanoniczne w AWSD w Białymstoku w latach 1961-1991, s. 274-275.

Bp Edward Ozorowski, Moje wykłady w AWSD w Białymstoku, s.276-278.

Jan Paweł II, Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, Roma 1989, rec. Arkadiusz Paciorko, s. 278-279.

Jan Paweł II, Wiara i kultura, Lublin, RW KUL, 1988, rec. Jarosław Filochowski, s. 279-280

Andreas Laun, Aktuelle Probleme der Moraltheologie, Wien 1991, rec. ks. Józef Zabielski, s. 280-282.

Seminarium Diakonii Parafialnej, wydanie studyjne, Lublin 1991, rec. bp Edward Ozorowski, s. 282-284.

Zofia J Zdybicka, Religia i religioznawstwo, Lublin 1988, rec. Wojciech Żukowski, s. 284-286.

Arthur Robert Peacocke, Teologia i nauki przyrodnicze, Kraków 1991, rec. Krzysztof Mulewski, s. 286-287.

Zofia J Zdybicka, Człowiek zbawcą człowieka? : uwagi o marksistowskiej teorii religii w : Wobec filozofii marksistowskiej - polskie doświadczenia, pod red. A.B. Stępnia, Lublin, TNKUL, 1990, rec. Henryk Kulik, s. 287-288.

Bernard Hałaczek, Mieć dziecko? : antropologiczna problematyka postaw prokreacyjnych, Warszawa, WAM, 1989, rec. Piotr Sitkiewicz, s. 288-289.

Dobrochna Dembińska-Siury, Człowiek odkrywa człowieka, Warszawa 1991, rec. Jacek Juszkiewicz, s. 289-290

Stefan Kornas, Współczesne eksperymenty medyczne w ocenie etyki katolickiej, Częstochowa, 1986, rec. Marek Rogowski, s. 290-291.

Ks. Jan Bielecki, Władysław Nowicki, Charakterystyka elementów struktury osobowości będących przedmiotem badań. Metody badań elementów struktury osobowości młodzieży poddawanej oddziaływaniu kateolockiej formacji religijnej, w: Studia z psychologii, t. 3, Warszawa, ATK, 1991, ss. 1-121, rec. Władysław Grzeszczuk, s. 292-293.

Tadeusz Nowak, Zmiany niektórych cech osobowości alumnów w czasie pierwszych lat formacji seminaryjnej w: Studia Psychologiczne, t. 3, Warszawa 1991, s. 137-175, rec. Stanisław Artur Sutuła, s. 293-294.

Stephen Jay Gould, Niewczesny pogrzeb Darwina, tł. Nina Kancewicz-Hoffman, Warszawa 1991, rec. Krzysztof Karwowski, s. 294-295.

Józef Życiński, Trzy kultury, Poznań 1990, rec. Paweł Tarasiewicz, s. 295-296.

Józef Marceli Dołęga, Kreacjonizm i ewolucjonizm : ewolucyjny model kreacjonizmu a problem hominizacji, Warszawa 1988, rec. Kazimierz Klosowski, s. 296-297.

Michał Heller, Filozofia świata, Kraków, Znak, 1991, rec. Cezary Ladziński, s. 297-298.

Józef Marceli Dołęga, Znak - język - symbol: z podstawowych zagadnień komunikacji, Warszawa 1991, rec. Mieczysław Gogacz, s. 298-299.

Alina Motycka, Główny problem epistemologiczny filozofii nauk, Wrocław 1990, rec. Krystyna Sikorska, s. 299.

Tadeusz M. Sierotowicz, Między ewolucyjnym a stacjonarnym obrazem wszechświata, Kraków 1989, rec. Albert Interewicz, s. 299-300.

Wobec filozofii marksistowskiej: polskie doświadczenia, pod red. A.B. Stępnia, Lublin 1990, rec.Gabriel Jastrzębski, s. 301.

Michał Heller, Józef Życiński, Dylematy ewolucji, Kraków 1990, rec. Witold Gromadzki, s. 302-303.

Andrzej Grzegorczyk, Mała propedeutyka filozofii naukowej, Warszawa, 1989, rec. Kazimierz Rynkiewicz, s. 303-304 .

Michał Heller, Filozofia nauki: wprowadzenie, Kraków 1992, rec. ks. Józef Marceli Dołęga, s. 304-305.

Bernard Hałaczek, U progów ludzkości: podręcznik przyrodniczej antropogenezy. T. 1, Warszawa 1991, rec. ks. Józef Marceli Dołęga, s. 305-306.

Filozofia współczesna pod red. Józefa Tischnera, Kraków 1989, rec. Tadeusz Golon, s. 306.