Studia Teologiczne - 1 (1983)

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Ks. Władysław Hładowski, Stan badań nad wiarogodnością Objawienia, s. 5-15, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Jan Grajewski,Modlitwa chrześcijanina, s. 17-23, streszcz. w jęz. niem.

Bp Edward Ozorowski, Dzieje chrystologii, s. 25-62, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Kazimierz Kułakowski, Odnowa teologii moralnej w polskich publikacjach posoborowych, s. 63-76, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Franciszek Woronowski, Zagadnienie służby parafii w działalności misyjnej Kościoła powszechnego, s. 77-115, streszcz. w jęz. ang.

Ks. Czesław Oleksy, Homiletyczno-kaznodziejski dorobek księdza biskupa Czesława Falkowskiego, s. 117-160, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Antoni Boszko, Funkcja słowa w "odnowionym obrzędzie chrztu dzieci", s. 161-193, streszcz. w jęz. wł.

Ks. Stanisław Hołodok, Źródła do dziejów liturgii sakramentów w diecezji wileńskiej (XVI-XVIII w.), s. 195-219, streszcz. w jęz. fr.

Ks. Witold Jemielity, Porządek nabożeństw niedzielnych w diecezji wigierskiej i augustowskiej czyli sejneńskiej, s. 221-237, streszcz. w jęz. niem.

Ks. Eugeniusz Borowski, Działalność księży pijarów w Drohiczynie nad Bugiem (1774-1845), s. 239-282, streszcz. w jęz. łac.

Ks. Józef Marceli Dołęga, Zarys empirycznej fenomenologii człowieka, s. 283-300, streszcz. w jęz. wł.

Ks.  Antoni Tomkiewicz, Postawy religijne w świetle analizy transakcyjnej, s. 301-314.streszcz. w jęz. fr.

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Ks. Tadeusz Paprocki, Posiedzenia naukowe księży profesorów z Białegostoku, Drohiczyna i Łomży, s. 315-317.

Ks. Tadeusz Krahel, Jubileusz 400-lecia Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, s. 317-326.

Ks. Czesław Oleksy, Sympozjum na temat życia i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego, s. 326-327.

Bp Edward Ozorowski, Nowy podręcznik patrologii, s. 327-329.
(Uwagi na marginesie ksiązki: Gabriel Peters, Lires les Peres de l'Eglise: cours de patrologie, [Paris], 1981).

Ks. Czesław Gładczuk,Rozumieć świat, s. 329-333.

Bronisław Dembowski, Z ambony i nie z ambony, Warszawa, ATK, 1983, rec. ks. Józef Marceli Dołęga, s. 333-334.

Albert Mieczysław Krąpiec, Człowiek ? kultura ? uniwersytet, wybór i oprac. Andrzej Wawrzyniak, Lublin, RWKUL, 1982,  rec. ks. Józef Marceli Dołęga, s. 334-335.