List of authors

KTO U NAS PUBLIKUJE

Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża 36/2018r

Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk - ur. 1974r – teolog fundamentalny, adiunkt na Wydziale Teologicznym UKSW, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży oraz sekretarz Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Ostatnio opublikował monografię „Renesans apologii" (2016) oraz zbiór tekstów publicystycznych „Podręczny alfa-bet katolicka" (2018), a także zredagował następujące tomy studiów: „Teologia fundamentalna na straży tożsamości chrześcijaństwa" (2017) oraz „Historia – Wiara – Nauka. Źródła poznania Jezusa Chrystusa" (2018).

Ks. dr Sławomir Bartnicki – Kapelan Opactwa Sióstr Benedyktynek w Łomży, wykładowca religiologii, ekumenizmu, proseminarium i teologii kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży; Doktorat z teologii fundamentalnej na KUL w Lublinie w 2012 r. pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Mariana Ruseckiego.

Ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. UKSW – Wydział Studiów nad Rodziną w UKSW w Warszawie, familiolog, sekretarz Studiów Teologicznych Białystok Drohiczyn Łomża, także wykładowca teologii moralnej w WSD w Łomży.

Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński – adiunkt w Katedrze Opieki Społecznej Paliatywnej i Hospicyjnej Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Adres do korespondencji: Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin, e--mail: mbrzezinski@kul.pl

Dr Michał Chaberek – jest dominikaninem, teologiem fundamentalnym, autorem książek: Kościół a ewolucja (Fronda 2012), Stworzenie czy ewolucja? (Fronda 2014) oraz Aquinas and Evolution (Chartwell Press 2017). Współpracuje z Discovery Institute w Seattle, zajmuje się zagadnieniem relacji nauki i wiary, katolicką nauką społeczną oraz teologią ciała.

Ks. mgr Piotr Gadomski - ur. 1990r – doktorant teologii fundamentalnej na Wydziel Teologicznym UKSW w Warszawie, przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą apologii G.K. Chestertona.

Jan Grzegorzewski – student filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Bp Andrzej F. Dziuba – prof. dr hab., biskup diecezjalny łowicki, profesor nauk teologicznych, kierownik Katedry Historii teologii Moralnej uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. przewodniczący rady naukowej Konferencji episkopatu polski, członek zespołu ds. Kontaktów z Konferencją episkopatu Francji, członek Kościelnej Komisji Konkordatowej, przewodniczący zespołu ds. Szkolnictwa Wyższego, przewodniczący zespołu ds. Stypendiów naukowych i językowych, delegat Konferencji episkopatu polski na Międzynarodowe Kongresy eucharystyczne. naczelny kapelan związku polskich Kawalerów Maltańskich.

Ks. Andrzej Kakareko – mgr pr. cywil., mgr teol., dr pr. kan., kapłan Archidiecezji Białostockiej, kanonik gremialny Białostockiej Kapituły Metropolitalnej, Kapelan Jego Świątobliwości.

Ks. mgr lic. Piotr Karwowski – kapłan diecezji drohiczyńskiej, ur. w 1988 r., wyświęcony w 2014 r., doktorant na wydziale teologii KUL; e-mail: dipmok@wp.pl

Lidia Kataryńczuk-Mania – doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie teorii muzyki i pedagogiki. Pracownik naukowy na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorka i współredaktorka publikacji dotyczących edukacji artystycznej (muzycznej) i terapii.

Dr Algimantas Katilius – ur. 1959r. - pracownik naukowy Oddziału XIX w. Instytutu Historii Litwy, członek Litewskiej Akademii Katolickiej, autor kilku monografii i publ. źródłowych oraz wielu artykułów naukowych.

Małgorzata Kopiczko – magister pedagogiki, nauczyciel, profesor oświaty, polityk, samorządowiec i senator RP IX kadencji. Ukończyła Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu filologii polskiej, zarządzania oświatą i doradztwa zawodowego. Doktorantka w Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zainteresowania badawcze: aspiracje edukacyjne, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, polityka społeczna.

Ks. dr Wojciech Kućko – adiunkt w Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, e-mail: w.kucko@uksw.edu.pl; adres korespondencyjny: ul. Apba A.J. Nowowiejskiego 2, 09-400 Płock. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4271-8478.

Ks. dr hab. Piotr Mrzygłód, prof. nadzw. – ur. 5. czerwca 1971 roku w Świdnicy. Kierownik Katedry Metafilozofii i Teorii Poznania w Instytucie filozofii Chrześcijańskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz dyrektor Podyplomowych Studiów Psychoterapii na tejże Uczelni. Wiceprzewodniczący Komisji Bioetycznej działającej przy Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Na PWT prowadzi wykłady z Historii filozofii starożytnej i średniowiecznej, Historii filozofii w Polsce, Wstępu do filozofii, Etyki ogólnej oraz Teorii poznania; prowadzi także ćwiczenia. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół fundamentalnych problemów metafizyki realistycznej, zagadnienia personalizmu chrześcijańskiego oraz analiz filozoficznej, niemarksistowskiej myśli rosyjskiej okresu XIX i XX wieku.

Ks. Jerzy Niestępski – doktor homiletyki, rekolekcjonista diecezjalny, na stałe współpracują-cy z tygodnikiem diecezji Łomżyńskiej ,,głos Katolicki", wykładowca akademicki. autor dwóch książek: Twórczość homiletyczna biskupa Mikołaja Sasinowskiego w latach 1970-1982 oraz jej aspekty pastoralne, W bliskości słowa Bożego.

Ks. dr Paweł Nocko – ur. 1986 doktor teologii (liturgika). W latach 2012-2016 odbył studia specjalistyczne z liturgiki na Wydziale Teologii KUL, zakończone obroną pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Czesława Krakowiaka: „Munus sanctificandi prezbiterów w Kościele partykularnym w świetle liturgii i nauczania Kościoła po Soborze Watykańskim II". Od października 2016 podjął wykłady z liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.

dr Joanna Pakuza – doktor nauk teologicznych, absolwentka Wydziału Teologicznego UŚ, członkini Polskiego Towarzystwa Teologicznego, autorka książki Życie religijne wygnańców polskich w Związku Sowieckim w latach 1939-1945 na podstawie wspomnień (2018) oraz licznych artykułów naukowych.

Małgorzata Peroń – adiunkt w Katedrze Krytyki Literackiej Filologii Polskiej KUL, zainteresowania badawcze: najnowsze zjawiska w literaturze polskiej, krytyka literacka i artystyczna, korespondencja sztuk.

Ks. mgr Jan Skrzypek – mgr teologii, kapłan diecezji St. Pölten w Austrii. Doktorant na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.

Ks. Dariusz Tułowiecki - dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii. P.o. kierownika Katedry Socjologii Małżeństwa i Rodziny, Polityki Społecznej i Demografii na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Publikuje z zakresu socjologii religii, socjologii rodziny, socjologii emocji i problemów społecznych oraz katolickiej nauki społecznej.

Ks. dr Grzegorz Jerzy Zakrzewski – ksiądz diecezji płockiej, mgr teologii UKSW, doktorant Katechetyki KUL, pracownik Wydziału Katechetycznego KDP, duszpasterz młodzieży.

Massimo Zorzin – kapłan katolicki, doktor teologii dogmatycznej. Specjalizuje się w eklezjologii ze szczególnym uwzględnieniem jej historycznego wymiaru. Ukończył także studia z zakresu teologii duchowości i nauk religijnych. Opublikował: Średniowiecze w klasztorze. Życie codzienne w XII-wiecznym opactwie. Historia, historie i postaci wielkich mnichów, Áncora, Mediolan 2001; Wczesne średniowiecze. Aspekty językowe, historyczne i kulturowe wraz z niepublikowanym dotąd tekstem Językowy wymiar przejścia od „późnego antyku" do „wczesnego średniowiecza“: refleksje nad „akulturacją” i „inkulturacją" od Gotów począwszy i narodziny języka gotyckiego, L’Omino Rosso, Pordenone 2009; Aquileia. Jej chrześcijańskie korzenie, Patriarchat, schizma Trzech Rozdziałów, Gaspari, Udine 2016; Kardynał Juan Landázuri Ricketts. Kościół peruwiański i latynoamerykański w okresie Soboru Watykańskiego II, Studium, Rzym 2018; Giovanni Battista Montini: idea Kościoła, jego kościoły. «Plan Montiniego», czyli wybudować «dwadzieścia dwa nowe ko-ścioły Soboru» w Mediolanie, Studium, Rzym 2018. Od 10 grudnia 2015 roku jest człon-kiem Włoskiego Stowarzyszenia Profesorów Historii Kościoła.

S. Joanna ŻUK OSU – ur. 1978, Urszulanka Unii Rzymskiej, absolwentka filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, obecnie pracuje jako nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku.

Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża 37/2019r.

Ks. Henryk Dybski – absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Praca doktorska na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca patrologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Sankt Petersburgu (1997-2007) i Łomży. Główne obszary badań: życie monastyczne na Wschodzie, spuścizna literacka św. Teodora Studyty. Autor publikacji z tego zakresu.

Bp Andrzej F. Dziuba – prof. dr hab., biskup diecezjalny łowicki, profesor nauk teologicznych, kierownik Katedry Historii Teologii Moralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, członek Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji, członek Kościelnej Komisji Konkordatowej, przewodniczący Zespołu ds. Szkolnictwa Wyższego, przewodniczący Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych, delegat Konferencji Episkopatu Polski na Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne. Naczelny kapelan Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.

Ks. Jerzy Niestępski – doktor homiletyki, rekolekcjonista diecezjalny, na stałe współpracują-cy z tygodnikiem diecezji Łomżyńskiej ,,głos Katolicki", wykładowca akademicki. autor dwóch książek: Twórczość homiletyczna biskupa Mikołaja Sasinowskiego w latach 1970-1982 oraz jej aspekty pastoralne, W bliskości słowa Bożego.

Ks. Stefan Radziszewski – ur. w 1971, dr hab. teologii, dr nauk humanist.; prefekt kieleckiego Nazaretu; autor książek: Katechizm sercem pisany [2006], Kamieńska ostiumiczna [2011], Siedem twarzy Judasza [2012], Siedem kamyków wiary [2015], Pedagogia w świecie litera-tury [2017], Rekolekcji dla młodzieży [2012] (audiobook); prowadzi zajęcia w WSH w Radomiu oraz w WSD w Kielcach.

Ks. Tadeusz Siewko – ur. w 1990 r., doktorant Teologii Fundamentalnej na Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, od 2016 r. - ksiądz diecezji warszawsko-praskiej. W czerwcu 2016 roku obronił pracę magisterską z historii Kościoła na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie pt. „Życie i działalność błogosławionego Iwana Słeziuka", która opisuje życie podziemnego biskupa greckokatolickiego na radzieckiej Ukrainie. Praca ta ukazała się w 2019 r. w przekładzie na język ukraiński.

Ks. dr Marcin Sobiech – dr nauk teologicznych z zakresu Historii Kościoła – Patrologii, dr nauk teologicznych z zakresu teologii praktycznej.

Magdalena Zaremba – Doktorantka w Instytucie Literaturoznawstwa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Absolwentka filologii polskiej w specjalnościach: dydaktycznej, teatrologicznej, antropologiczno-kulturowej. Finalista Ogólnopolskiej Nagrody im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą magisterską pracę polonistyczną pt. "Tradycje i ewolucje motywu światła w działach Juliusza Słowackiego". Zainteresowania badawcze: ekfraza dzieł malarskich w piśmiennictwie polskiej formacji romantycznej, korespondencje i powinowactwa sztuk. Członek rady programowej, wykładowca i tutor w Akademii Młodych Humanistów KUL.

Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża 38/2020r.

Ks. prof. UKSW dr hab. Przemysław Artemiuk - ur. 1974 – teolog fundamentalny, adiunkt w Katedrze Teologii Fundamentalnej i Prakseologii Apologijnej WT UKSW w Warszawie, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży oraz przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce.

Ks. Marcin Budny – doktorant na Theologische Fakultät Fulda, Niemcy.

Ks. mgr lic. Mariusz Chrostowski – ur. w 1988 roku w Makowie Mazowieckim, studia filozoficzno-teologiczne ukończył na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2014 roku (Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży) dyplomem magistra teologii i przyjął święcenia kapłańskie w Łomży. Obecnie doktorant na Wydziale Pedagogiczno-Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu w Eichstätt (Niemcy).

Bp Henryk Ciereszko – biskup pomocniczy Archidiecezji Białostockiej, dr hab. teologii, wykładowca w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. Zaj-muje się badaniami nad postacią bł. Michała Sopoćki i jego teologią miłosierdzia Bożego. Opublikował między innymi: Ksiądz Michał Sopoćko apostoł miłosierdzia Bożego, WAM, Kraków 2004, Życie i działalność błogosławionego Michała Sopoćki (1888-1975). Pełna biografia apostoła miłosierdzia Bożego, WAM, wyd. 1, Kraków 2006 i wyd. 2, Kraków 2013.

Bp Andrzej F. Dziuba – prof. dr hab., biskup diecezjalny łowicki, profesor nauk teologicznych, kierownik Katedry Historii Teologii Moralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, członek Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji, członek Kościelnej Komisji Konkordatowej, przewodniczący Zespołu ds. Szkolnictwa Wyższego, przewodniczący Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych, delegat Konferencji Episkopatu Polski na Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne. Naczelny kapelan Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.

Krzysztof Ferenc CSSp – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy afiliowanego do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Studiował teologię biblijną na Jezuickim Fakultecie w Paryżu (Le Centre Sèvres), gdzie uzyskał tytuł licencjata. Obecnie przygotowuje pracę doktorską z tej dziedziny na UKSW w Warszawie.

Magdalena Hupa – absolwentka ZSSN w Kielcach.

Ks. Andrzej Kakareko – mgr pr. cywil., mgr teol., dr pr. kan., kapłan Archidiecezji Białostockiej, kanclerz Kurii Metropolitalnej Białostockiej, kanonik gremialny Białostockiej Kapituły Metropolitalnej, Kapelan Jego Świątobliwości.

Ks. Dominik Kubicki - kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej; stypendysta Republiki Francuskiej (1989-1994) – w USHS II (obecnie: Uniwersytet w Strasburgu) uzyskał stopień doktora na podstawie tezy: La logique de l’incarnation selon Marie-Dominique Chenu OP (Strasbourg 1994); autor m.in. Poszukiwania projektu teologii katolickiej opartej na realizmie Słowa Objawionego w dziejach (Poznań 2004); w latach 2008-2018 pracownik naukowy na stanowisku profesora w Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu.

Ks. dr Remigiusz Malewicz – kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej, wykładowca homiletyki i teologii przepowiadania w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie.

Ks. mgr Radosław Mielczarek – Prezbiter Diecezji Świdnickiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2019 roku. Pracuje w parafii pw. św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu. W 2018 roku obronił pracę magisterską „Medytacja św. Ignacego Loyoli drogą wzrostu duchowego człowieka" Obecnie jest doktorantem specjalistycznych studiów teologicznych na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu przy Katedrze Duchowości Kapłańskiej i Życia Konsekrowanego, której kierownikiem jest bp prof. dr hab. Jacek KICIŃSKI CMF.

Lic. Monika Nowak – Absolwentka WSR – UKSW w Warszawie. Studentka PWT w Warszawie. Zainteresowania: Wsparcie rodzin, macierzyństwo, rodzicielstwo, teologia.

Joanna Pakuza - doktor nauk teologicznych, absolwentka Wydziału Teologicznego UŚ, członkini Polskiego Towarzystwa Teologicznego, autorka książki Życie religijne wygnańców polskich w Związku Sowieckim w latach 1939‒1945 na podstawie wspomnień (2018), licznych artykułów naukowych oraz bloga: teologiczna.blog.deon.pl. Redaktor merytoryczny, wykładowca.

Mgr lic. inż. Bartosz Pietrzak - mgr lic. teologii - filozofia chrześcijańska, mgr filozofii, mgr inż. transportu - organizacja i projektowanie systemów transportowych. Doktorant w Instytucie Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Nauczyciel religii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu.

Ks. Walter Rachwalik - mgr-lic, doktorant Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ojciec duchowy polskiej mistyczki Alicji Lenczewskiej (1934-2012).

Ks. Stefan Radziszewski – ur. w 1971, dr hab. teologii, dr nauk humanist.; prefekt kieleckiego Nazaretu; autor książek: Katechizm sercem pisany [2006], Kamieńska ostiumiczna [2011], Siedem twarzy Judasza [2012], Siedem kamyków wiary [2015], Pedagogia w świecie literatury [2017], Rekolekcji dla młodzieży [2012] (audiobook); prowadzi zajęcia w WSH w Radomiu oraz w WSD w Kielcach.

Ks. Kazimierz Rynkiewicz – prof. dr hab. nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Wykłada filozofię na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium, Niemcy.

Dr Andrzej Sawinkow – absolwent polonistyki na UJ w Krakowie, doktor nauk humanistycznych, nauczyciel. Zajmuje się problematyką tożsamości kulturowej na pograniczu polsko-białoruskim. Bada kulturowe dziedzictwo dawnej Rzeczypospolitej na Białorusi jak również twórczość białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce.

Dr hab. Ks. Marcin Składanowski, prof. KUL – teolog dogmatyk i ekumenista, specjalista w zakresie relacji państwo–Kościół w dziejach Rusi i Rosji, polityczno-ideologicznego kontekstu rozwoju rosyjskiego prawosławia oraz znaczenia religii w problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego; dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych KUL, e-mail: skladanowski@kul.pl; ORCID: 0000-0003-1437-8904.

Ks. prof. dr hab. Adam Skreczko – prezbiter archidiecezji białostockiej. Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie. AWSD w Białymstoku. Redaktor Naczelny Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża.

O. Adam Wojtczak OMI – (dr hab., prof. UAM) – pracownik naukowy Zakładu Teologii Systematycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; autor kilku książek: Uczennica i Matka. Wokół chrystocentryzmu mariologii Jana Pawła II (2005); Matka i Królowa. Ku integralnemu i pogłębionemu rozumieniu tytułów maryjnych (2009); Serva Domini. Z maryjnego nauczania Benedykta XVI (2013); Symboliczne inwokacje Litanii loretańskiej. Historia – teologia – kult (2016), Czułe oblicze Matki. Przewodnie motywy mariologii papieża Franciszka (2019) i ponad 90 artykułów z zakresu mariologii oraz teologii Eucharystii w czasopismach polskich i zagranicznych; członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Polskiego Towarzystwa Mariologicznego i Pontificia Academia Mariana Internationalis.

Emilia Zimnica-Kuzioła - doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii. Pracuje w Katedrze Socjologii Sztuki i Edukacji, w Instytucie Socjologii na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Łódzkiego. Interesuje się socjologią sztuki, socjologią religii i problemami współczesnej kultury. Jest autorką kilku monografii i około stu artykułów naukowych i popularnonaukowych.